Obchodné podmienky

Časť I.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Juraj Chropeň, IČO: 54026725, miesto podnikania Školská 419/18, 91105 Trenčín, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-46660, prevádzka Školská 18, Trenčín 91105 (ďalej „predávajúci“ alebo „poskytovateľ služby“) a kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej ako „spotrebiteľ“), ktorej predmetom je poskytnutie služieb na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služieb (ďalej tiež ako „zmluva o poskytovaní služieb“).

Kontaktné údaje predávajúceho :

mail: chropenjuraj@gmail.com
telefón: 0949 132 582
poštová adresa: Juraj Chropeň, IČO: 54026725, miesto podnikania Školská 419/18, 91105 Trenčín

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Banka: Slovenská sporiteľna
IBAN: SK 190900 0000 000274 046292
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru:
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

1.2. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytovaní služieb nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade, že poskytovateľ služby a spotrebiteľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Zoznam služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ služieb, je katalógom poskytovaných služieb.

2. Spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb

2.1. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby spotrebiteľa poskytovateľom služby vo forme spotrebiteľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa služby www.poctivapraca.sk alebo vo forme e-mailu adresovaného poskytovateľovi služby (ďalej len „objednávka“), po splnení zákonom požadovaných náležitostí.

2.2. . Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky spotrebiteľom a po overení platných cien a termínu dodania služby požadovanej spotrebiteľom. . V prípade zistenia vyššej ceny má poskytovateľ služby povinnosť vyžiadať od spotrebiteľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu spotrebiteľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany poskytovateľa služby sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za služby a všetky poplatky sú uvádzané vrátane DPH. Na e-mailovú adresu spotrebiteľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o špecifikácii služby, ktorej poskytovanie je predmetom zmluvy o poskytovaní služby, ďalej údaje o cene služby, údaj o dodacej lehote služby, údaje o poskytovateľovi služby (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje vo faktúre je možné meniť len v prípade, kedy spotrebiteľ za službu ešte nezaplatil.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj služieb na internetovej stránke poskytovateľ služieb spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré budú zverejnené a spotrebiteľ s nimi vysloví súhlas.

2.6. Spotrebiteľ realizuje objednávku služby vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa služby
chropenjuraj@gmail.com. Za účelom objednania služieb prostredníctvom internetového portálu chropenjuraj@gmail.com, nie je potrebná registrácia.

3. Práva a povinnosti poskytovateľa služieb

3.1. Poskytovateľ služieb je povinný:
a. zabezpečiť na základe objednávky potvrdenej poskytovateľom služieb spotrebiteľovi služby v dohodnutej kvalite a termíne,
b. zabezpečiť, aby dodané služby spĺňal platné právne predpisy SR.

3.2. Poskytovateľ služieb má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za služby od spotrebiteľa za poskytnutie služieb.

3.3. Poskytovateľ služieb má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 9.1. ak z dôvodu nedostupnosti služby nie je schopný zabezpečiť poskytovanie služby.

4. Práva a povinnosti spotrebiteľa

4.1. Spotrebiteľ je povinný:
a. prevziať poskytnutú službu,
b. zaplatiť poskytovateľovi služby dohodnutú úhradu za službu v dohodnutej lehote splatnosti,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služby.

4.2. Spotrebiteľ má právo na poskytnutie služby v kvalite, termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Platobné podmienky

5.1. Poskytovateľ služby zašle po objednaní služby spotrebiteľom faktúru na email spotrebiteľa, pričom splatnosť je 7 dní.

5.2. Spôsoby platieb: prevodom, vkladom na účet poskytovateľa služby alebo v hotovosti.

5.3. Spotrebiteľ je povinný uhradiť 50% z ceny poskytnutej služby v zmysle bodu 5.1. pre jej poskytnutí a ďalších 50% je povinný uhradiť po celkovom poskytnutí služby poskytovateľom služby.

6. Úhrada za službu

6.1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby vopred oznámenú úhradu za službu uvedenú vo faktúre zaslanej spotrebiteľovi poskytovateľom služby, a to
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet poskytovateľa služby, uvedený vo faktúre.

6.2. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí poskytovateľovi služby úhradu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá úhrada za službu
pripísaná na účet poskytovateľa služby.

6.3. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby úhradu za službu v lehote uvedenej vo faktúre.

6.4. Faktúra bude vyhotovená poskytovateľom služby a zaslaná na emailovú adresu spotrebiteľa. Spotrebiteľ za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená
elektronicky. Poskytovateľ služby vyhotoví faktúru pri dodaní služby. V prípade poskytovateľa služby, ktorý je platiteľom DPH, poskytovateľ služby vyhotoví aj faktúru k prijatej platbe pred dodaním služby tak, ako to vyplýva zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a z Metodického pokynu k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydaného FR SR. Ak poskytovateľ služby, ktorý je platiteľom DPH, prijme platbu pred poskytnutím služby a v tom istom kalendárnom mesiaci aj poskytne službu, poskytovateľ služby môže vyhotoviť len jednu faktúru s dátumom vzniku daňovej povinnosti zodpovedajúcim dátumu dodania služby.

6.5. Všetky akcie sú platné do doby, kým je predmetná akcia zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa služby, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

7.1. Poskytovateľ služby zodpovedá za chyby služieb a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u poskytovateľa služby podľa platného reklamačného poriadku.

7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky.

7.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na službu zakúpenú spotrebiteľom a poskytnutú poskytovateľom služby vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke
elektronického obchodu poskytovateľa služby.

7.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.5. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u poskytovateľa služby záruku len na službu, ktorá vykazuje chyby, ktoré zavinil poskytovateľ služby, vzťahuje sa na ňu záruka a bola zakúpená u poskytovateľa služby.

7.6. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať poskytnutie služby po jej poskytnutí poskytovateľom služby. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto chyby mala služba už v čase jej poskytnutia.

7.7. Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby po oznámení poskytovateľovi služby, a predložení faktúry a potvrdenia o zaplatení úhrady za službu oprávnenému zástupcovi poskytovateľa služby.

7.8. Reklamácie vybavuje poskytovateľ služby v pracovných dňoch a to cez e-mailovú adresu: chropenjuraj@gmail.com, telefonicky, alebo písomne. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na poskytovateľa služby na číslo 0949 132 582 prípadne na e-mail chropenjuraj@gmail.com.

7.9. Poskytovateľ služby je povinný prijať reklamáciu v prevádzkarni na adrese Školská 18, Trenčín 91105, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

7.10. V mieste určenom podľa bodu 7.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je poskytovateľ služby povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

7.11. Poskytovateľ služby alebo určená osoba vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej poskytovateľom služby, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby služby v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ služby je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.12. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je poskytovateľ služby alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie poskytovateľ služby alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno  reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na nové poskytnutie služby. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje poskytovateľ služby spotrebiteľa formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude spotrebiteľovi doručený reklamačný protokol. Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, môže poskytovateľ služby vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie služby“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže poskytovateľ služby od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením služby. Ak spotrebiteľ reklamáciu služby uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy o poskytovaní služby a poskytovateľ služby ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ dať službu posúdiť na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ dá službu na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia služby, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša poskytovateľ služby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť poskytovateľa služby za reklamovanú chybu služby, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia služby záručná doba neplynie. Poskytovateľ služby je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie služby, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.13. Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol poskytovateľom služby v dobe uzatvárania zmluvy o poskytovaní služby upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva o poskytovaní služby uzatvorená, musel vedieť.

7.14. Poskytovateľ služby môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť spotrebiteľovi novú službu, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

7.15. Nárok na uplatnenie záruky u poskytovateľa služby spotrebiteľovi zaniká:

1.nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,
2.neoznámením zjavných chýb pri poskytnutí služby,
3.uplynutím záručnej doby služby,
4.poškodením služby spôsobeným spotrebiteľom,
5.neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou služby
6.poškodením služby neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
7.poškodením služby náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
8.neodborným zásahom alebo iným zásahom vyššej moci,
9.zásahom do služby tomu neoprávnenej osoby.

7.16. Poskytovateľ služby je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.odstránenie chyby služby,
2.poskytnutie novej služby,
3.vrátením úhrady za službu,
4.vyplatením primeranej zľavy z úhrady za službu,
5.písomnou výzvou na prevzatie poskytovateľom služby určeného plnenia,
6.odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

7.17. Poskytovateľ služby je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

7.18. V prípade poskytnutia novej služby dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedená nová služba, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a dokladu o úhrade za službu a tohto reklamačného dokladu.

7.19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 7.15 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

7.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa podľa bodu 7.16. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

1.poskytovateľ služby zabezpečí odstránenie chyby, alebo
2.poskytovateľ služby poskytne novú službu.

7.21. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohla byť služba riadne užívaná ako bez chyby, poskytovateľ služby vybaví v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa podľa bodu 7.16. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

1.poskytnutím inej novej služby, funkčnej, s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, alebo

2.v prípade, že nemôže poskytovateľ služby poskytnúť inú novú službu, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybnú službu.

7.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

7.23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

7.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

7.25. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí zmluvy o poskytovaní služby nemôže spotrebiteľ pre chyby služby riadne užívať službu, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

7.26. Oprávnenie spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie chyby služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa služby o odstránenie chyby služby podľa bodu 7.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

7.27. V prípade, že poskytovateľ služby ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba služby objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby služby prostredníctvom súdu.

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel (kliknutím sa Vám zobrazí dokument ochrana osobných údajov).

9. Ukončenie poskytovania služby, nemožnosť odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služby

9.1. Poskytovateľ služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby z dôvodu nedostupnosti služieb, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služby vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa služby vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Poskytovateľ služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v zmluve o poskytovaní služby v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od
zmluvy a to prevodom na účet určený spotrebiteľom.

9.2. Spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby.

9.3. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa predmetného ustanovenia „poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.“

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ služby porušil jeho práva. Ak poskytovateľ služby na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na poskytovateľ služby je chropenjuraj@gmail.com. Spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

10.2. Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je zmluva o poskytovaní služby uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Časť II.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Juraj Chropeň, IČO: 54026725, miesto podnikania Školská 419/18, 91105 Trenčín, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-46660, prevádzka Školská 18, Trenčín 91105 (ďalej „predávajúci“ alebo „poskytovateľ služby“ alebo „poskytovateľ služieb“) a používateľom služby – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej poskytnutie služieb na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služieb.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: chropenjuraj@gmail.com
telefón: 0949 132 582 
poštová adresa: Juraj Chropeň, IČO: 54026725, miesto podnikania Školská 419/18, 91105 Trenčín

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: Slovenská sporiteľna
IBAN: SK 190900 0000 000274 046292
BIC (SWIFT): GIBASKBX

1.2. Používateľom služby sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ“).

1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4. Používateľ služby ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. Registrovaný veľkoodberateľ je podnikateľ, ktorý nakupuje v pravidelných intervaloch a nie pre vlastnú potrebu a potrebu vlastnej firmy, ale na ďalší predaj a to za veľkoobchodné ceny.

1.5. Používateľ služby – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že používateľ služby odoslaním objednávky poskytovateľovi služby potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služby, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu a na všetky vzťahy medzi poskytovateľom služby a používateľom služby, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy o poskytovaní služby a reklamácii služby.

1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby. V prípade, že poskytovateľ služby a používateľ služby uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služby, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o poskytovaní služby uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.8. Právne vzťahy poskytovateľa služby a používateľa služby, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi poskytovateľom služby a používateľom služby sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služby s podnikateľom

2.1. Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby používateľa služby poskytovateľom služby vo forme používateľom služby vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa služby, alebo vo forme e-mailu adresovaného poskytovateľovi služby (ďalej len „objednávka“), po splnení zákonom požadovaných náležitostí.

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník poskytovateľa služby najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky používateľom služby a po overení platných cien a termínu dodania služby požadovanej používateľom služby označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny má poskytovateľ služby povinnosť vyžiadať od používateľa služby súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu používateľa služby so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany poskytovateľa služby sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa služby, ktoré používateľ služby obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia používateľa služby o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu používateľa služby mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o špecifikácii služby, ktorej poskytovanie je predmetom zmluvy o poskytovaní služby, ďalej údaje o cene služby, údaj o dodacej lehote služby, údaje o poskytovateľovi služby (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje vo faktúre je možné meniť len v prípade, kedy používateľ služby za službu ešte nezaplatil.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj služieb na internetovej stránke poskytovateľ služieb spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré budú zverejnené a používateľ služby s nimi vysloví súhlas.

2.6. Používateľ služby realizuje objednávku služby vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa služby.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Poskytovateľ služby je povinný:
a. zabezpečiť na základe objednávky potvrdenej poskytovateľom služby používateľovi služby službu v dohodnutej kvalite a termíne,

3.2. Poskytovateľ služby má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za službu od používateľa služby za poskytovanie služby.

3.3. Poskytovateľ služby má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle bodu 7.1., ak z dôvodu nedostupnosti služby nie je schopný zabezpečiť poskytovanie služby používateľovi služby v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s používateľom služby nedohodne na náhradnom plnení.

3.4. Poskytovateľ služby sa bude snažiť o maximálnu dostupnosť poskytovanej služby.

3.5. Poskytovateľ služby nezaručuje, že služba splní špecifické požiadavky používateľa služby a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk).

4. Práva a povinnosti používateľa služby – podnikateľa

4.1. Používateľ služby je povinný:
a. prevziať poskytnutú službu,
b. zaplatiť poskytovateľovi služby dohodnutú úhradu za službu v dohodnutej lehote splatnosti,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služby.

4.2. Používateľ služby má právo na poskytnutie služby v kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Používateľ služby nie je oprávnený úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.

5. Platobné podmienky pre podnikateľov

5.1. Poskytovateľ služby zašle po objednaní služby používateľom služby faktúru na email používateľa služby.

5.2. Spôsoby platieb: prevodom alebo vkladom na účet poskytovateľa služby.

6. Úhrada za službu

6.1. Používateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby úhradu za službu uvedenú vo faktúre zaslanej používateľovi služby poskytovateľom služby, a to bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet poskytovateľa služby, uvedený vo faktúre.

6.2. V prípade, ak používateľ služby zaplatí poskytovateľovi služby úhradu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá úhrada za službu pripísaná na účet poskytovateľa služby.

6.3. Používateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby úhradu za službu v lehote uvedenej vo faktúre.

6.4. Všetky akcie sú platné do doby, kým je predmetná akcia zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa služby, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

7. Ukončenie poskytovania služby, odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby podnikateľom

7.1. Poskytovateľ služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby z dôvodu nedostupnosti služieb, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služby vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa služby vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Poskytovateľ služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať používateľa služby a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v zmluve o poskytovaní služby v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený používateľom služby.

7.2. Používateľovi služby, ktorým je podnikateľ, môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby v závislosti na stave reklamovanej služby, ušlej záruky a aktuálnej ceny reklamovanej služby. Stav služby bude zhodnotený poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby je oprávnený účtovať požívateľovi služby prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na neumožnenie odstúpenia, vzhľadom k povahe služby a jej stavu v čase reklamácie.

7.3. Používateľ služby môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

8. Záverečné ustanovenia

8.1. V prípade, ak je zmluva o poskytovaní služby uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

8.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

V Trenčíne , dňa 15.07.2022